TIN TỨC CÁC CHÙA

ALBERTA

Chùa Bát Nhã
Ðại Ðức Thích Thiên Quang
#3, 1824 40th St.
S.E. Calgary, Alberta T2B-1B4, Canada
Tel. (403) 248-6939
Chùa Phật Quang
3104 48th St.
Edmondton, Alberta T6L-5Z3 Canada
Tel. (403) 461-7931
Tu Viện Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
10155 89th St.
Edmonton, Alberta T5H-1P8 Canada
Tel. (403) 424-2623
Chùa Hoa Nghiêm
Ðại Ðức Thích Hằng Trường
1152 10th S.E.
Calgary, Alberta T2G-3F4 Canada
Tel. (403) 269-2960

BRITISH COLUMBIA

Chùa Chân Quang
Ðại Ðức Thích Chơn Hòa
1795 East 1st Avenue
Vancouver, British Columbia V5N-1A9 Canada
Tel. (604) 251-4808 Fax (604) 251-2178
Chùa Thiền Tôn
TT. Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St.
Vancouver, British Columbia V5K-4B7 Canada
Tel. (604) 253-4095
Chùa Pháp Hoa
Ðại Ðức Thích Nguyên Thảo
4207 Carey Rd.
Victoria, British Columbia V8Z-4H1 Canada
Tel. (604) 744-1135/727-2582
Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Road
Victoria, British Columbia V9A-4P4 Canada
Chùa Bảo Quang
TT. Thích Chân Bảo
13703 Grosvenor Road E
Surrey, British Columbia VEV-3R5 Canada
Tel. (604) 951-7403

MANITOBA

Chùa Hải Hội
650 Burrows Ave.
Winnipeg, Manitoba R2W 2A Canada
Tel. (204) 586-7578

ONTARIO

Chùa Hiếu Giang, Glucester, Ontario
hieugiang.net

Chùa Pháp Vân, Mississauga, Ontario
Ðại Ðức Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. E.
Mississauga, Ontario, L4Z 1W7, Canada
P: (905) 712-8809 / F:(905) 712-8836
www.phapvan.ca

Chùa A Di Ðà
Sư Cô Chơn Huệ
1120 Quêen St. W
Toronto, Ontario M6J 1H9, Canada
Tel (416) 533-5838

Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St. East
Toronto, Ontario M4L 1Y, Canada
Tel. (416) 504-2073 Fax (416) 406-1867

Chùa Từ Bi
Ven. Thích Ngộ Ðức
300 Bathurst St.
Toronto, Ontario M5T 2S3 Canada
Tel (416) 504-2073 Fax (416) 537-0488

Chùa Từ Ân
3591 Albion Road
South Gloucester, Ontario K1T 1A, Canada
Tel. (613) 247-0920

Chùa Hương Ðàm
Ðại Ðức Thích Tâm Ðăng
147 South Bend St.
East Hamilton, Ontario L93-2B5 Canada
Tel. (905) 387-5905

Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Trí Dũng
1 Howard Park Ave.
Toronto, Ontario M6P 1V3 Canada
Tel. (416) 537-9112

Chùa Huê Lâm
Sư Cô Thích Nữ Như Linh
962 Wilson Ave.
Downsview, Ontario M3K1E7 Canada
Tel. (416) 630-7444

Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Mẫn
1059 Albert Road.
Windsor, Ontario N8Y 3P4
Tel. ( 519 ) 254-2646

Chùa Phổ Ðà
Ven. Thích Bổn Ðạt
1002 Somerset St.
Ottawa, Ontario K1R-6R9 Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax (613) 234-7756

Chùa Viên Quang
285 King St.
Kitchenger, Ontario NCG-2L1 Canada
Tel. (519) 570-2548

Cơ Sở Phật Học Chùa Tịnh Quang Guelph
Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ
431 Starwood Drive
Guelph, ON, N1E 7A4, CANADA
Tel.: 519-822-3519
Email: cutranlacdao@yahoo.com

Niệm Phật Ðường London Canada
732 Lome Ave.
London, Ontario N5W 3K6 Canada
Tel. (519) 432-7828

Hiếu Giang Ni Tự
TKN. Thích Nữ Viên Tánh
4629 Bank Street.
Ottawa ONT Canada K1T-3W6
Tel: (613) 822 8535
Email: vientanh71@yahoo.ca

Chùa Tịnh Quang
HT. Thich Giác Nhiên
2519 Dundas St.
London N5V-3E 1 Canada
Tel. (519) 659-6328


QUÉBEC

Chùa Huyền Không - TT Thích Minh Thông
1292-1298 boul. Rosemont, Montréal, Québec, H2S-2A7, Canada
Tél: (514) 276-2756
Chùa Liên Hoa - TT Thích Chơn Thế
715 boul. Provencher, Brossard, Québec, J4W-1Y5, Canada
Tél: (514) 672-7948
Chùa Phật Quang Sơn
3831 rue Jean Talon Est, Montréal, Québec, H2A-1Y3, Canada
Tél: (514) 721-2882
Chùa Tam Bảo - HT Thích Thiện Nghị
Temple à Montréal:
4450 Van Horne, Montréal, Québec, H3S-1S1, Canada
Tél: (514) 733-3841
Fax: (514) 733-5860
www.tambaoson.ca
Temple à Canton D'Harrington:
690 chemin De La Rivière Rouge
Canton D'Harrington, Québec
Tél: (819) 687-2183
Fax: (819) 687-1141
societebouddhiquechanhphap
Hướng đi (Directions)
Chùa Thuyền Tôn - TT Thích Viên Diệu
6685 rue Alma , Montréal, Québec, H2S-2W4, Canada
Tél: (514) 948-4540
www.chuathuyenton.ca
Chùa Từ Quang - HT Thích Tâm Châu
1978 Parthenais, Montréal, Québec, H2K-3S3, Canada
Tél: (514) 525-8122 / (514) 672-6412

Chùa Trừng Thủy - Sư Cô Thích Nũ Thông Tịnh
2998 boul. Des Sources, Montréal, Québec, H9R-4N2, Canada
Tél: (514) 685-9125
Cell: (514) 781-3781
Chùa Bồ Ðề
Ðại Ðức Thích Viên Diệu
2155 St. Viateur
Beaubort, QC G1E-4L6 Canada
Tel. (418) 660-6407
Chùa Miên
7188 rue de Nancy, Montréal, Québec, H3R-2L7, Canada
Tél: (514) 737-6901
Pagode Thammikaram
12181 boul. Riviere des Prairies, Montréal, Québec, H1C-1R3, Canada
Tél: (514) 494-9470

SASKATCHEWAN

Chùa Hải Ðức
Ðạo Hữu Minh Kính
901 Camroi St.
Regina, SaskatChewan S4T 2S4 Canada
Tel. (306) 751-4508
Chùa Chánh Tâm
Ni Sư Thích Nữ Trí Ðịnh
1520 Ldt Lwyd Dr N.
Saskton, Saskatchewan S7L 1B1 Canada
Tel. (306) 652-6578